کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات مکانی

کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات مکانی

آشنایی با قابلیت های نرم افزار های
گوگل ارث و آرک/جی ای اس در
مدیریت اطلاعات مکانی
National Training Workshop on
Using Google earth and ArcGIS Applications for GeoSpatial Data Managment
19 لغایت 21 تیر ماه 1396
موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
بخش تحقیقات تشکیل طبقه بندی و شناسایی خاک

لینک خبر

https://goo.gl/JTEYaE