وبینار کشاورزی دقیق

وبینار کشاورزی دقیق

دکتر سعید همایونی

استاد سنجش از دور دانشگاه اتاوا کانادا

با همکاری شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

ساعت 21 الی 22 روز جمعه 8 دیماه