مشاوره و ارائه خدمات موردنیاز به منظور برنامه ریزی و هماهنگی لازم تا زمان انتخاب مشاور مادر (مدیریت طرح) به منظور تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی