چندرسانه ای

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

سامانه مکانی گردشگری

سامانه اطلاعات مکانی 3 بعدی گردشگری فرصت نمایش، بازیابی و ارائه مستندات مربوط به مکان های گردشگری را در محیط 3 بعدی فراهم می سازد. در این ویدئو خواهدی دید تجمیع مجموعه متنوعی از اطلاعات مربوط به یک مکان در یک پنجره نقش بسزایی در معرفی آن دارد.