چندرسانه ای

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

3D-Airport-ICAO

به منظور پشتیبانی از عملکرد هدایت پروازی، تولید یه مدل 3بعدی از فرودگاه ها و موانع طبیعی و انسان ساخت پیرامون آن یکی از استانداردهای جهانی ICAO می باشد.