تماس با ما : 4-982144260073+         ایمیل : info@ssiec-co.com

مقالات و تألیفات

Hadi Alizadeh, Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh, Ali Akbar Abkar, Ali Sadeghi Naeni (2012). "Mapping the Spatial Distribution of Paddy Rice using Time-Series MODIS 250m Vegetation Index Data." The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry & Remote Sensing (ISPRS). 25 Agust – 1 September 2012. Melbourne Conventation and Exhibition Centre. Melbourne, Australia.


Pourghasemi, H. R., Goli Jirandeh, A., Pradhan, B., Xu, C., Gokceoglu C., (2012) Landslide susceptibility mapping using support vector machine and GIS, Journal of Earth System Science (Accepted Tue, Oct 9, 2012). (ISI, IF: 0.82)


Mohammady M. , Moradi H. R. , Zeinivand H, Temme A. J. A. M. , Pourghasemi H. R. , Alizadeh H. , (2013) , Validation Gap-Filling of Landsat ETM+ satellite images in the Golestan Province, Iran, Arab J Geosci,


Pourghasemi, H. R., Moradi, H.R., Fatemi Aghda, S.M., Goli Jirandeh, A., Gokceoglu, C., Pradhan, B., Landslide susceptibility mapping by binary logistic regression, analytical hierarchy process, and statistical index models and assessment of their performances, Natural Hazards. (ISI, IF: 1.529)

هادی علیزاده، میر مسعود خیر خواه زرکش، علی اکبر آبکار، علیرضا وفائی نژاد، علی صادقی نائینی؛ تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزار های برنج با استفاده از تصاویر سری زمانی سنجنده MODIS ماهواره TERRA؛ تابستان 1390؛ نشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران


هادی علیزاده، میرمسعود زرکش، علی اکبر آبکار، عبدالحمید دشتی آهنگر؛ پایش فنولوژی شالیزار های برنج با استفاده از تصاویر سری زمانی سنجنده MODIS ماهواره TERRA؛ بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی ژئوماتیک 92 (شفاهی) – برگزیده به عنوان مقاله برتر همایش
مجید محمدی، حمیدرضا مرادی، حمیدرضا پورقاسمی، هادی علیزاده؛ اصلاح گپ ناشی از نقص اصلاح کننده خط اسکن در تصاویر ETM+ با استفاده از الگوریتم Gap-Fill؛ بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی ژئوماتیک 92 (شفاهی)


عباس گلی جیرنده، امیر حسین فدائی تهرانی، نوشین محبعلی، هادی علیزاده، عبدالحمید دشتی آهنگر؛ مسيريابي خط انتقال برق 230 کيلوولت دهلران- سيمره با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور؛ بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی ژئوماتیک 92 (پوستری)


ابوالفضل راسخ، ابوالفضل توسلی، هادی علیزاده، سیستم پشتیبانی از انتخاب مسکن مبتی بر سیستم اطلاعات مکانی، بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی ژئوماتیک 92 (پوستری)


قربانیان، د.، و گلی جیرنده، ع.، (1387). بررسی و تعیین مناسبترین روش مهار سیلاب به منظورکنترل و تغذیه سفره هاي زیرزمینی در حاشیه جنوبی رشته کوه البرزمرکزي و شرقی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب


ارسطو، الف.، و گلی جیرنده، ع.، (1388). کارآمدي سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات زیست محیطی و توسعه پایدار - شبکه ملی محیط زیست و فناوري – تهران


آبکار، ع.الف.، فدایی تهرانی، الف.ح.، گلی جیرنده، ع.، و درویش زاده، ر.، (1390). امکان سنجی پروژه ایجاد آبراهه شرقی - غربی جنوب شهر تهران، مجموعه مقالات کنفرانس ملي ژئوماتيک ()


محب علی، ن.، آبکار، ع.الف.، گلی جیرنده، ع.، و آبکار، الف.، . شناسایی کانون هاي برداشت و تاثیر گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دور و GIS، مجموعه مقالات کنفرانس ملي ژئوماتيک (1390


پورقاسمي، ح.ر.، مرادي، ح.ر.، محمدي، م.، مصطفي زاده، ر.، و گليجيرنده، ع.، پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از تئوري بيزين، مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان، منابع آب و خاک .


قربانیان، د.، عباسی، ح.ر.، و گلی جیرنده، ع.، (1391). بررسی مورفولوژیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی شنزار های شرق استان سمنان ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بیابان


پورقاسمي، ح.ر.، مرادي، ح.ر.، فاطمي عقدا، س. م.، گلي جيرنده، ع. و فدايي تهراني، ا.ح.، اولويت بندي عوامل موثر بر وقوع زمينلغزش و پهنه بندي حساسيت آن با استفاده از شاخص انتروپي شانون، مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان، منابع آب و خاک


- قربانیان، د.، حسنی، نصرت اله.، عباسی، ح.ر.، و گلی جیرنده، ع.، (1391). بررسی مورفوسکوپی و گرانولومتری ذرات ماسه در ارگ خارتوران شاهرود، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار


- قربانیان، د.، عباسی، ح.ر.، و گلی جیرنده، ع.، (1391). بررسی مورفولوژیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی شنزار های شرق استان سمنان ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بیابان

  • تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، پلاک 91

  • 44234172 - 44260074 - 44260073

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت  نوآوران علوم مکانی میباشد.
طراحی وبسایت و بهینه سازی سایت از آشیانه پارس