چندرسانه ای

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

چندرسانه ای

3D-Airport-ICAO

Details
به منظور پشتیبانی از عملکرد هدایت پروازی، تولید یه مدل 3بعدی از فرودگاه ها و موا...

سامانه مکانی گردشگری

Details
سامانه اطلاعات مکانی 3 بعدی گردشگری فرصت نمایش، بازیابی و ارائه مستندات مربوط به...

پایش تغییرات کاربری

Details
با توجه به هزینه بر بودن جمع آوری اطلاعات مکانی در گستره های ملی، اغلب کشور ها ا...

نقش پهپاد در کشاورزی دقیق

Details
در این ویدئو به زبان ساده گردش کار یک سامانه کشاورزی دقیق نمایش داده شده است. هم...