پروژه ها

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"


برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مشاوره و ارائه خدمات موردنیاز به منظور برنامه ریزی و هماهنگی لازم تا زمان انتخاب مشاور مادر (مدیریت طرح) به منظور تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

ادامه مطلب...