کارگاه های آموزشی (Workshops)

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"
 • توسعه پایدار

  توسعه پایدار تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار جنبه‌ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است.

  بیشتر بدانید ...

 • هاب GIS‌ ایران

  یکی از برنامه های آتی شرکت نوآوران علوم مکانی ایجاد یک هاب GIS‌ی با کمک متخصصین و صاحب نظرات در این حوزه می باشد. هاب GIS‌ را شاید یک رویاء برای اساتید، محققین،‌دانشجویان، مدیران و برنامه ریزانی که به نوعی با داده های مکانی سر و کار دارند باشد.

  بیشتر بدانید ...

 • آمایش سرزمین

  از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان و بخشی باید مستقلاً به آن پرداخت، «برنامه‌ریزی آمایش سرزمین» و «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» است. این شکل از برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سطح کشور بهترین مکمل برای برنامه‌ریزی کلان است.

  بیشتر بدانید ...

     

       1380-1382        GIS مقدماتی و پیشرفته، انجمن علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

         بهار 1386         GIS مقدماتی و  پیشرفته، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان (کارکنان جهاد شهرستان سمنان)

         بهار 1387        GIS مقدماتی و  پیشرفته، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان (کارکنان و اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

        مهر 1387           GPS دانشگاه علمی کاربردی گرمسار (کارکنان شرکت تعاونی شهرستان گرمسار)

        مهر1387            سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی جنگلداري، دانشگاه آزاد لاهیجان

        آبان 1387           سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی محیط زیست، دانشگاه آزاد میبد

        آبان 1388           کاربردGoogleEarth و GIS-RS در محیط زیست، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

        آذر 1388           سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی کشاورزی، دانشگاه آزاد رودهن

        دی 1388             پردازش و آنالیز تصاویر ماهواره اي چند طیفی ASTER و طیف سنجی در محیط ENVI، شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

        مهر 1389           "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS" با همکاري دانشکده، محیط زیست دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

        آبان 1389          "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، سازمان شیلات ایران (مدیران میانی)، مرکز آموزش علمی کاربردي رشت، شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش و شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

        آبان 1389          "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، سازمان شیلات ایران (مدیران ارشد)، مرکز آموزش علمی کاربردي رشت، شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش و شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

        بهمن 1389         "تجزیه و تحلیل هاي مکانی در GIS" در سطح کارشناسان مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران - ایران شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

       اسفند 1389          "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان – شاهرود (کارکنان و اعضاء هیئت علمی)، گروه آموزشی GIS4Education

       بهار 1390           بخش عملی درس سنجش از دور (Remote Sensing)، مقطع لیسانس رشته عمران نقشه برداري، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

       بهار 1390           بخش عملی درس سنجش از دور (Remote Sensing)، مقطع دکتری رشته عمران آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

      خرداد1390           Google Earth ابزاري کاربردي و ناشناخته در محیط زیست و GIS پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، گروه آموزشی GIS4Education

      شهریور1390         کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

       آذر1390              کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      بهمن1390            کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری یزد گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      بهمن1390            کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری میبد گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      اسفند1390           کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه بین المللی تربیت مدرس نور، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      اسفند1390            کارگاه آشنایی با GIS (مقدماتی)، معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان

     اردیبهشت 91          کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه پیام نور شاهرود، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

       تیر 91                کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری تهران، پردیس ابوریحان، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      شهریور 91            کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) شرکت مدیریت صنایع خراسان شمالی، گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      13مهر 91            کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) نشست ملی «رویکرد نوین به مخاطرات محیطی در قرن 21»، دانشگاه خوارزمی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

       مهر 91               کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران،‌دانشکده جغرافیا، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      آبان91                 کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه یزد،‌ گروه منابع طبیعی،  گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      آبان91                 کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

      آبان91                 کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

     آذر 91                 کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران، پردیس کرج،                         گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

     آذر 91                 کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری شیراز،‌ مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

     اسفند 91              کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری علم و صنعت تهران،‌ دانشکده عمران ، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

    اسفند 91                کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مدیریت بحران شهرداری منطقه شش تهران، جمعیت حامیان زمین و گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

    اردیبهشت 92          کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران، پردیس کرج،                         گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

     بهمن 92               کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و                         مراکز علمی کاربردی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (سطح ملی)

    اردبیهشت 93          کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) سازمان جنگل ها و مراتع ایران –                         روسای و معاونین سازمان جنگل ها و مراتع کشور (سطح ملی)

    شهریور 93            کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و                         مراکز علمی کاربردی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (سطح ملی) مرحله دوم

    اردیبهشت 94         کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری شیراز، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی

    اردیبهشت 1396    کارآمدی پهپاد ها در مدیریت اطلاعات مکانی نخستین جلسه هم اندیشی پهپاد کشاورزی با حمایت -انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، گروه تخصصی اطلاعات مکانی          

    خرداد 1396         کارگاه کاربرد  Digital earth در مهندسی آب کمیته ملی و آبیاری و زهکشی ایران

       تیر 1396         کارگاه آموزشی آشنایی با قابلیت های نرم افزار های گوگل ارث و آرک / جی آی اس در مدیریت و کاربرد اطلاعات مکانی موسسه تحقیقات خاک وآب             

      pix4D  در نرم افزار eBee+RTK/PPK سوئیس پهگاد نقشه برداری sense fly مهر 1396          دوره بین المللی      

      مهر 1396         کار آمدی پهپاد در مدیریت مزرعه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور             

       آذر 1396         دوره دوم پهپاد             

      دی 1396         وبینار کشاورزی دقیق    UAV imagery         

       دی 1396       وبینار کشاورزی دقیق کاربرد های سنجش از دور و پهپاد سعید همایونی استاد سنجش از دور دانشگاه اتاوا کانادا            

       دانشگاه شهید رجایی گروه مهندسی نقشه برداریGIS for school  هم اندیشی کاداستر نخستین رویداد GIS آبان 1398      سومین دوره       

       دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   (دیجیتال ارث و پهپاد)Digital Earth and UAV   آذر 1398      کارگاه       

     دی1399        کاربرد تکتولوژی های نوین (پهپاد (UAV) و اسکن لیزر)در پیشبرد مطالعات، اجرا و ارزیابی اثربخشی عملیات و اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه های آبخیز ایران استفاده موردی پایش و فرسایش و رسوب حوزه های معرف زوجی کشور