تماس با ما : 4-982144260073+         ایمیل : info@ssiec-co.com

کارگاه های آموزشی (Workshops)

 • 1380-1382

  GIS مقدماتی و پیشرفته، انجمن علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان

 • بهار 1386

  GIS مقدماتی و  پیشرفته، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان (کارکنان جهاد شهرستان سمنان)

 • بهار 1387

  GIS مقدماتی و  پیشرفته، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان (کارکنان و اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

 • مهر 1387

  GPS دانشگاه علمی کاربردی گرمسار (کارکنان شرکت تعاونی شهرستان گرمسار)

 • مهر1387

  سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی جنگلداري، دانشگاه آزاد لاهیجان

 • آبان 1387

  سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی محیط زیست، دانشگاه آزاد میبد

 • آبان 1388

  کاربردGoogleEarth و GIS-RS در محیط زیست، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • آذر 1388

  سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GIS در علوم محیطی"، انجمن علمی کشاورزی، دانشگاه آزاد رودهن

 • دی 1388

  پردازش و آنالیز تصاویر ماهواره اي چند طیفی ASTER و طیف سنجی در محیط ENVI، شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • مهر 1389

  "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS" با همکاري دانشکده، محیط زیست دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • آبان 1389

  "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، سازمان شیلات ایران (مدیران میانی)، مرکز آموزش علمی کاربردي رشت، شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش و شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • آبان 1389

  "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، سازمان شیلات ایران (مدیران ارشد)، مرکز آموزش علمی کاربردي رشت، شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش و شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • بهمن 1389

  "تجزیه و تحلیل هاي مکانی در GIS" در سطح کارشناسان مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران - ایران شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف، شرکت مهندسین مشاور فناوري اطلاعات اورانوس فضا (اورانوس)

 • اسفند 1389

  "مدیریت وکاربرد اطلاعات مکانی با استفاده از Google Earth و GIS"، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان – شاهرود (کارکنان و اعضاء هیئت علمی)، گروه آموزشی GIS4Education

 • بهار 1390

  بخش عملی درس سنجش از دور (Remote Sensing)، مقطع لیسانس رشته عمران نقشه برداري، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • بهار 1390

  بخش عملی درس سنجش از دور (Remote Sensing)، مقطع دکتری رشته عمران آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • خرداد1390

  Google Earth ابزاري کاربردي و ناشناخته در محیط زیست و GIS پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، گروه آموزشی GIS4Education

 • شهریور1390

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آذر1390

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)                 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • بهمن1390

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری یزد گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • بهمن1390

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری میبد گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • اسفند1390

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه بین المللی تربیت مدرس نور، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • اسفند1390

  کارگاه آشنایی با GIS (مقدماتی)، معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان

 • اردیبهشت 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه پیام نور شاهرود، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • تیر 91

   کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی)دانشگاه سراسری تهران، پردیس ابوریحان، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • شهریور 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) شرکت مدیریت صنایع خراسان شمالی، گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • مهر 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) نشست ملی «رویکرد نوین به مخاطرات محیطی در قرن 21»، دانشگاه خوارزمی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • مهر 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران،‌دانشکده جغرافیا، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آبان91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه یزد،‌ گروه منابع طبیعی،  گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آبان91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آبان91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آذر 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران، پردیس کرج،   گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • آذر 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری شیراز،‌ مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • اسفند 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری علم و صنعت تهران،‌ دانشکده عمران ، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • اسفند 91

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مدیریت بحران شهرداری منطقه شش تهران، جمعیت حامیان زمین و گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • اردیبهشت 92

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری تهران، پردیس کرج،  گروه منابع طبیعی، گروه آکادمی علوم مکانی (Spatial Academy)

 • بهمن 92

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و مراکز علمی کاربردی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (سطح ملی)

 • اردبیهشت 93

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) سازمان جنگل ها و مراتع ایران – روسای و معاونین سازمان جنگل ها و مراتع کشور (سطح ملی)

 • شهریور 93

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و مراکز علمی کاربردی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (سطح ملی) مرحله دوم

 • اردیبهشت 94

  کارگاهGoogle Earth (ابزاري کاربردي و ناشناخته در علوم محیطی) دانشگاه سراسری شیراز، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی

 • اردیبهشت 1396

  کارآمدی پهپاد ها در مدیریت اطلاعات مکانی نخستین جلسه هم اندیشی پهپاد کشاورزی با حمایت -انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، گروه تخصصی اطلاعات مکانی      

 • خرداد 1396

  کارگاه کاربرد  Digital earth در مهندسی آب کمیته ملی و آبیاری و زهکشی ایران

 • تیر 1396

   کارگاه آموزشی آشنایی با قابلیت های نرم افزار های گوگل ارث و آرک / جی آی اس در مدیریت و کاربرد اطلاعات مکانی موسسه تحقیقات خاک وآب  

 • مهر 1396

  pix4D  در نرم افزار eBee+RTK/PPK سوئیس پهگاد نقشه برداری sense fly   دوره بین المللی   

 • مهر 1396

  کار آمدی پهپاد در مدیریت مزرعه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور   

 • آذر 1396

  دوره دوم پهپاد 

 • دی 1396

  وبینار کشاورزی دقیق    UAV imagery

 • دی 1396

  وبینار کشاورزی دقیق کاربرد های سنجش از دور و پهپاد سعید همایونی استاد سنجش از دور دانشگاه اتاوا کانادا     

 • آبان 1398

  دانشگاه شهید رجایی گروه مهندسی نقشه برداریGIS for school  هم اندیشی کاداستر نخستین رویداد GIS      سومین دوره       

 • آذر 1398

   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   (دیجیتال ارث و پهپاد)Digital Earth and UAV   کارگاه    

 • دی1399

  کاربرد تکتولوژی های نوین (پهپاد (UAV) و اسکن لیزر)در پیشبرد مطالعات، اجرا و ارزیابی اثربخشی عملیات و اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه های آبخیز ایران استفاده موردی پایش و فرسایش و رسوب حوزه های معرف زوجی کشور

 • تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، پلاک 91

 • 44234172 - 44260074 - 44260073

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت  نوآوران علوم مکانی میباشد.
طراحی وبسایت و بهینه سازی سایت از آشیانه پارس